identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte

REGULAMENT BUGETARE PARTICIPATIVĂ – SESIUNEA a III-a, 2022

Publicat în: 
16 august 2022

I.  DESCRIERE

Art.1. Bugetarea participativă este un proces derulat de Municipiul Alba Iulia, care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte.

Art.2. Propunerile de proiecte depuse pe platformă urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare. Cele mai votate idei de proiecte vor fi implementate de Municipiul Alba Iulia, prin serviciile de specialitate, începând cu anul 2023.

Art.3. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

Art.4. Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Alba Iulia.

 II. OBIECTIVE

Art.5. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public local, inițiate de cetățeni.

Art.6. Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

 1. Îmbunătățirea comunicării și consolidarea relațiilor dintre cetățeni și administrația publică locală.
 2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor.
 3. Promovarea politicilor publice, stimulând performanța administrativă.
 4. Educarea cetățenilor pentru o înțelegere mai bună a drepturilor și datoriilor cetățenești, precum și a responsabilităților care survin din această calitate.
 5. Îmbunătățirea serviciilor publice locale.
 6. Consolidarea democrației.
 7. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale.

III. PARTICIPANȚI, ETAPE ȘI CALENDAR

Art.7. Toți cetățenii care au domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă.

Art.8. A treia ediție a procesului de bugetare participativă organizat de Municipiul Alba Iulia, care debutează în luna septembrie a anului 2022, se desfășoară în următoarele etape:


1.  DEPUNEREA PROIECTELOR

Art.9. Proiectele pot fi depuse doar online pe platforma bugetareparticipativă.apulum.ro, accesând secțiunea dedicată și în intervalul de timp stabilit pentru etapa de depunere a proiectelor.

Inițiatorii ideilor de proiecte sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă. Dacă se constată că datele declarate nu sunt reale,  municipiul are dreptul de a descalifica proiectul depus, indiferent de momentul/etapa în care se constată starea de fapt.

2.  ANALIZA PROIECTELOR

Art.10. Fiecare proiect primit prin platforma bugetareparticipativă.apulum.ro va fi analizat, în prima fază, pentru a se stabili dacă poate fi publicat pe site. Nu se vor publica proiectele care prin conținutul lor instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare. Vor fi vizibile pe site doar proiectele declarate eligibile de către comisia de specialitate.

Art.11. Se va analiza eligibilitatea proiectelor, sub toate aspectele, de către comisia de specialitate, conform cu prevederile prezentului Regulament, cu evaluarea impactului/viabilității/fezabilității acestora.

Art.12. Dacă mai multe proiecte au obiective asemănătoare sau se află în proximitate geografică, primăria își rezervă dreptul de a le modifica în sensul adaptării acestora din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură.

Art.13. Persoanele ale căror proiecte au fost declarate neeligibile vor primi un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile.

Art.14. Proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și vor fi supuse votului cetățenilor.

Art.15. Inițiatorii proiectelor respinse vor putea depune, în scris, contestație la adresa de email bugetareparticipativa@apulum.ro, cu privire la decizia de respingere a ideilor de proiecte propuse, în termenul stabilit în calendarul procesului de bugetare participativă.

3.  VOTUL PE DOMENII

Art.15. Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.apulum.ro.

Fiecare cetățean care are domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia poate vota câte un proiect din fiecare domeniu definit la cap. IV. pct.3.

Art.16. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat.

Art.17. Municipiul Alba Iulia se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente.

Art.18. Dacă apar modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă, acestea vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro.

4.  AFIȘAREA REZULTATELOR

Art.19. Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro, la data anunțată. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniu, până la consumarea bugetului alocat. Dacă există mai multe proiecte câștigătoare, clasamentul se va stabili în ordinea numărului de voturi, dar cu condiția încadrării în bugetul alocat. Astfel, dacă de exemplu, proiectul situat pe locul 3 are un buget mai mare decât diferența de bani rămasă între bugetul alocat și suma bugetelor proiectelor clasate pe primele 2 locuri, se vor analiza următoarele proiecte, în ordinea voturilor și a bugetelor. Se poate întâmpla ca un proiect cu un număr mai mic de voturi să se numere printre câștigători. Excepție face situația în care, de exemplu, există 3 proiecte câștigătoare și mai rămân bani din totalul alocat, iar bugetul proiectului situat pe locul 4, în urma voturilor, depășește diferența rămasă cu maxim 10% din bugetul total alocat, atunci și cel de-al patru-lea proiect va fi finanțat. În situația în care există egalitate la numărul de voturi  pentru proiectele de pe ultimele locuri, pentru a se face departajarea, votul se va prelungi cu 24 ore, acesta exprimându-se doar pentru proiectele în cauză. Dacă și după această etapă, numărul de voturi este tot egal, atunci se va selecta proiectul cu bugetul cel mai mic.

Calendarul propus este următorul:

 • depunere proiecte – 01.09.2022-30.09.2022
 • analiză și evaluare proiecte – 01.10.2022-30.10.2022
 • depunere contestații - 31.10.2022-6.11.2022
 • soluționare contestații - 7.11.2022-11.11.2022
 • etapa de vot – 15.11.2022-14.12.2022
 • afișarea proiectelor câștigătoare - 15.12.2022 sau 17.12.2022 (dacă se ajunge la prelungirea votului cu 24 de ore)

IV. PROPUNERILE DE PROIECTE

1.  Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetățeni prin intermediul platformei bugetare participativă, www.bugetareparticipativa.apulum.ro, în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor. Propunerile trimise în orice alt mod sau cele care nu sunt conforme cu formularul de proiect, nu vor fi luate în considerare de către Municipiul Alba Iulia.

2.  Bugetul propus pentru ediția 2022 a procesului de bugetare participativă este de 1.000.000 lei, cu TVA inclus. Numărul de proiecte finanțate va depinde de bugetele acestora și de numărul de voturi primite. Pot fi finanțate două sau mai multe proiecte.

3. Propunerile de proiecte trebuie încadrate într-unul din următoarele domenii:

 • Amenajare spații publice/zone verzi
 • Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
 • Oraș digital
 • Sport, educație și cultură
 • Turism

3.1. Nu se acceptă ideile referitoare la asfaltări sau lucrări de infrastructură majore, care sunt mult mai costisitoare decât bugetul alocat.

3.2. Nu se finanțează competițiile sportive organizate de federații sau care sunt deja incluse într-un program competițional.

3.3. Ideile de proiecte, indiferent de domeniu, trebuie să se adreseze unui număr cât mai mare de beneficiari.

4. Propunerile de proiecte depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să corespundă unui obiectiv de interes general.
 • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Municipiului Alba Iulia şi care vizează un spaţiu public.
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
 • Să nu realizeze activități cu scop comercial sau publicitar.
 • Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.
 • Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul regulament.
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă.
 • Să nu genereze costuri legate de salarizare.
 • Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria municipiului Alba Iulia, cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
 • Inițiatorul nu poate fi angajat al Primăriei municipiului Alba Iulia sau consilier local în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.
 • Inițiatorul depune ideea de proiect în nume propriu și nu pentru ONG-uri, asociații, fundații, societăți comerciale sau alte persoane juridice. Fondurile alocate proiectelor nu pot fi utilizate de ONG-uri sau alte persoane juridice în scopul finanțării activității curente ale acestora.
 • Formularul online să fie completat corect și să se respecte cerințele tehnicecu privire la tipurile de fișiere care pot fi anexate.

5. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

6. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 10 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.

7. Fiecare propunere trebuie să se încadreze într-un cost total de cel mult 500.000 de lei (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnică constată că acesta nu se încadrează în suma maximă alocată prin Regulament, proiectul va fi declarat neeligibil.

8. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea Municipiului Alba Iulia și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

9. Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Alba Iulia, existând și posibilitatea ca ele să fie integrate în proiecte mai largi.

Art.20. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un proiect unic.

 V. ANALIZA TEHNICĂ, FINANCIARĂ, URBANISTICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE 

 1. Analiza tehnică, financiară, urbanistică și juridică a propunerilor de proiecte este realizată de către Municipiul Alba Iulia, printr-o echipa tehnică de evaluare a proiectelor desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului sau prin alte acte administrative. Personalul echipei verifică dacă propunerile sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. Propunerile de proiecte care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și proiectele câștigătoare pot suferi ajustări tehnice și/sau financiare din partea Municipiului Alba Iulia, dacă este necesar. De asemenea, similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 3. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.apulum.ro.
 4. Toate propunerile de proiecte și fișierele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Alba Iulia, iar deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

VI. ASPECTE JURIDICE 

 1. Platforma de bugetare participativă procesează date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, email, număr de telefon, data nașterii, locație în scopul utilizării platformei.
 2. Prin furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care utilizează platforma își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca websiteul bugetareparticipativa.apulum.ro să colecteze și să proceseze datele cu caracter personal. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care trimit o propunere de proiect pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro sau colectată de către Municipiul Alba Iulia, atunci când se utilizează platforma, este supusă politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate și cookies a Primăriei Municipiului Alba Iulia.
 3. Municipiul Alba Iulia asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia, dar nu își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
 5. Municipiul Alba Iulia nu poate fi tras la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către utilizatori. Aceștia sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă. Dacă se constată că datele declarate nu sunt reale, municipiul are dreptul de a descalifica proiectul depus.
 6. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani şi se adresează celor care au domiciliul/reședința, muncesc sau studiază în Alba Iulia.
 7. Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro.
 8. Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării și ștergerea integrală a utilizatorului și a propunerii/propunerilor sale din baza de date.
 9. Municipiul Alba Iulia își rezervă dreptul de a solicita documente justificative care să probeze corectitudinea informațiilor prezentate de către toți participanții la procesul de bugetare participativă, pe toată durata derulării acestuia.

DISPOZIŢII FINALE

Art.22. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărâre de Consiliu Local, iar orice modificare/completare va fi supusă aprobării, cu excepția calendarului propus de desfășurare care poate suferi modificări cu condiția să nu depășească data de 31.12.2022.

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram